Euro 2012 Fan zone - Gdańsk

Copyright © 2013 Artur Huk, www.rt-foto.com